ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 

CREA-ZONE KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (ÁSZF)

Jelen rendelkezések a Crea-Zone Kft. (továbbiakban: Szolgáltató) által nyújtott szolgáltatásokra és valamennyi nyomdai termék, grafika, reklámanyag és eszköz általános értékesítési és szállítási rendjére, szerződések megkötésére és megrendelések folyamatára, bonyolítására vonatkozik. A szerződő feleket megillető jogokat és kötelezettségek általános szabályait is az ÁSZF tartalmazza.

 1. AZ ÁSZF HATÁLYA

Szolgáltató: Crea-Zone Kft.
Székhely: 1046 Budapest, Fóti út 79-81.
Adószám: 12427749-2-41
Cégjegyzékszám: Cg. 01-09-933912
Bankszámla: HUF 11704007-22036764-00000000, IBAN: HU73 11704007 22036764 00000000
SWIFT kód: OTPVHUHB 
Képviseli: Magyarics Tamás ügyvezető
Telefonszám: +36 70 381 3820
E-mail: nyomda@nyomdaexpressz.hu, info@creazone.hu

Szolgáltató által végzett tevékenységek, melyekre az ÁSZF vonatkozik:

 • Grafikai tervezés, nyomdai előkészítés
 • Digitális és/vagy ofszet nyomdai kivitelezés

 

Szolgáltató munkanapokon 8:00-tól 17:00 óráig tart nyitva.

Megrendelő minden olyan természetes, jogi, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező személy, szervezet, valamint minden olyan további személy, aki a Szolgáltató által nyújtott valamely szolgáltatást igénybe kívánja venni és erre vonatkozóan a 2. pontban részletezett formában szerződés jön létre közte és a Szolgáltató között.
Jelen feltételektől a Szerződő Felek csak közös megegyezéssel és az ÁSZF-től való eltérésre utalással térhetnek el, egyéb esetben az eltérés érvénytelen. A Szolgáltató jogosult bármikor módosítani az ÁSZF rendelkezéseit, de a módosítás tényéről a Megrendelőt legalább a változás hatályba lépése előtt 8 nappal e-mailban értesíti.
A Crea-Zone Kft. az Általános Szerződési Feltételeit közzéteszi honlapján és csatolja keret-szerződéseihez.
Jelen Általános Szerződési Feltételek 2017. január 01. napján léptek hatályba.

 

 1. A SZERZŐDŐ FELEK KÖZTI KAPCSOLAT

A Szolgáltató a Megrendelő számára az alábbi szerződéses formák keretében nyújtja szolgáltatásait:

 1. Keretszerződés és az annak alapján eseti lehívások alkalmával a kapcsolódó megrendelés alapján nyújtott szolgáltatások,
 2. Egyedi szerződés és a kapcsolódó megrendelés alapján nyújtott szolgáltatások tartós, folyamatos jogviszony létrehozására
 3. Egyedi szerződés és a kapcsolódó megrendelés alapján nyújtott szolgáltatások egyszeri teljesítést igénylő jogviszony
 4. Kizárólag megrendelés alapján nyújtott szolgáltatások

A 4. pont szerinti forma kivételével valamennyi fent felsorolt szerződéses jogviszony az adott szerződés felek általi aláírásával és a Megrendelő által megküldött, a Szolgáltató által pedig jóváhagyott, az adott szerződéshez kapcsolódó megrendeléssel jön létre.

A 4. pont szerinti jogviszony a Megrendelő által elfogadott ajánlat és a megküldött, a Szolgáltató által jóváhagyott megrendeléssel jön létre, ezzel egy időben Megrendelő elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

A Megrendelő köteles az adataiban bekövetkezett változásokat, a változás bekövetkezésétől kezdődően haladéktalanul, de legfeljebb 2 munkanapon belül írásban (levél, fax, e-mail) bejelenteni a Szolgáltatónak. A bejelentés elmaradásából vagy késedelméből eredő károk megtérítéséért a Szolgáltató felelősségét kizárja.

A Megrendelő által bárki jogosult – kivéve ha írásban erről másképpen nem rendelkezik- ajánlatkérést leadni, árajánlatot elfogadni, rendelést leadni, rendelést módosítani, a terméket átvenni az általa képviselt Megrendelő részéről, továbbá minden olyan cselekményt megtenni, amely nem igényli a szerződés módosítását. A kapcsolattartó személyében bekövetkezett változás Szolgáltató részére történő közléséig minden, a felek közötti jogviszony alapján a kapcsolattartó által megtett jognyilatkozat érvényes, és a Megrendelő joghatályos jognyilatkozatának tekintendő.

 1. ÁRAJÁNLAT, MEGRENDELÉS

A Megrendelő által készített írásos ajánlatkérésre a Szolgáltató árajánlatot ad. Az ajánlatkérésnek tartalmaznia kell minden, a feladat megvalósításához szükséges információt. Nem megfelelő, hiányos, értelmezhetetlen adatszolgáltatás esetén haladéktalanul egyeztetnek a felek.

A Megrendelő köteles megrendelésén a Szolgáltató teljes árajánlati számát, illetve saját megrendelés számát feltüntetni.

Az egyedi megrendelésekkel kapcsolatos minden érdemi közlés (megrendelés, jóváhagyás, visszaigazolás, módosítás, észrevétel, egyéb érdemi nyilatkozat) írásban történik. Írásbeli értesítésnek tekintik a felek az ajánlott levél, telefax vagy e-mail útján történő közlést. Az e-mail és fax útján történő tájékoztatás csak akkor tekinthető közöltnek, ha az adott információ, dokumentum megérkezését a másik fél ugyanilyen formában visszaigazolta.

A Szolgáltató a megbízás teljesítése során jogosult alvállalkozókat igénybe venni, akiknek tevékenységéért, magatartásáért ugyanúgy felel, mint a sajátjáért.

3.1. ÁRAK

A nyomdai munkák minden esetben egyedi kalkulációt igényelnek. Az árajánlatok átlagos nyomdai színterhelésre, tehát tónusnyomásra nem vonatkoznak. Ezektől való jelentős eltérés esetén az ajánlati ár felülvizsgálatának jogát fenntartjuk. Az ajánlatban szereplő árak csak a kalkulációkban szereplő termékekre és adott paraméterekre vonatkoznak. A Szolgáltató és a Megrendelő is köteles megrendelés előtt a paramétereket ellenőrizni. Az egyedi kalkuláció külön sora tartalmazza az egyéb járulékos költségeket is, mint stancszerszám, klisé és egyedi kérések (pl. egyedi csomagolás) költsége. Termékdíj, grafikai tervezés, proof és egyéb, a megrendelt munkához kapcsolódó utólagosan felmerülő költségeket az árajánlat nem tartalmazza.  Az ajánlati árak a szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezik. A grafikai tervek készítése közben felhasznált képek, videók és zenék jogdíját a tervezés ára nem tartalmazza. A jogdíjak költsége a Megrendelőt terhelik, a Szolgáltató erről és a jogdíjak mértékéről köteles a Megrendelőt tájékoztatni. A Szolgáltató árajánlataiban feltüntetett árak nettó árak, azok az ÁFA-t nem tartalmazzák.

A Szolgáltató árajánlata az abban feltüntetett határidőig érvényes. Ha nincs az árajánlatban kikötött érvényességi időtartam, akkor az ajánlat alapesetben 30 napig érvényes. Ezen határidő letelte után az ajánlatban foglaltak a Szolgáltatót nem kötelezik.

Termékdíj: Egyes esetekben termékdíj fizetése törvényi kötelezettség, ha reklám jellegű a kiadvány. Árajánlatunk termékdíj megállapításához külön feltüntetve tartalmazza a termék súlyát. A díjazás mértéke függ a felhasználástól, mértéke ennek megfelelően eltérő. A hatályos környezetvédelmi termékdíj törvény értelmében a bevallási kötelezettség a Szolgáltatót terheli. Törvényi előírás, hogy megrendeléskor Megrendelőnek nyilatkoznia kell a megrendelt munkáról termékdíj vonatkozásában. A nyilatkozat hitelességét a Szolgáltató nem ellenőrzi, ennek felelőssége a nyilatkozót terheli, aki elfogadja és vállalja a téves információk következményeit. A kitöltött nyilatkozatot Megrendelő köteles a munka elkészülte előtt Szolgáltató részére megküldeni, ellenkező esetben a termékdíj automatikusan rákerül a számlára. Nyilatkozat itt tölthető ki.

 

3.2. MENNYISÉG

A megrendelt mennyiségek lehívására és azok ellenértékének megfizetésére a Megrendelő kötelezettséget vállal. A megrendelt mennyiségtől +/- 5 % eltérés megengedett.

3.3. MINŐSÉG

A kivitelezés a Szolgáltató által ajánlatban specifikált minőségnek megfelelően történik. A nyomtatás jóváhagyott színminta vagy proof alapján történik, melyet a Megrendelő a grafikai anyag leadásával egyidejűleg biztosít a Szolgáltató részére. Ennek hiányában – Megrendelő igénye alapján – a Szolgáltató elkészíti azt, majd jóváhagyatja a Megrendelővel. Színminta hiányában az általunk használt színprofil szerinti átlagos színterheléssel gyártunk. Ez esetben az esetleges színeltérésért Szolgáltató felelősséget nem vállal és ilyen esetben Megrendelő módosítási-, valamint kártérítési-, költség-, továbbá szavatosság vagy egyéb igénnyel nem élhet Szolgáltató felé. Színgaranciát csak a beérkező anyagból Szolgáltatónál készült bekalibrált digitális proof alapján tud Szolgáltató vállalni! A/4 proof: 2 500 Ft + ÁFA ; A/3 proof: 4 000 Ft + ÁFA ; A/2 proof: 7 000 Ft + ÁFA.

3.4. GRAFIKAI ANYAG LEADÁS – OFSZET és DIGITÁLIS NYOMTATÁS

Fájlformátum: Postscriptből (.ps) disztillált kompozit PDF fájl. PDF/ X1-a szabványnak meg kell felelnie.

Színmód: Az anyagokat CMYK-színmódban kérjük leadni. Lehetőség van direkt színek alkalmazására, ahol csak a Pantone színrendszer használható.

Képi elemek, felbontás: CMYK-színmód, 1:1 méretnél 300 dpi.

Színprofil: Leadás ISO Coated Fogra 39-ben vagy színprofil nélkül.

Kifutó, vágó- és illesztő jelek: A kifutó mértéke minimum 3 mm, füzet és könyv esetében 5 mm. Mindig kérjük a vágójelek felhelyezését, lehetőleg gépi, automatikus jeleket használva, regisztrációs színnel. A vágó- és illesztő jeleknek minden esetben a kifutón kívül kell elhelyezkedniük. Kérjük a hajtást mindig jelölni a kifutón kívül, rövid szaggatott vonallal.

Stancolás, riccelés: Stancolt vagy riccelt anyagoknál egy PDF-en belül tartalmaznia kell csak a nyomtatandó anyagot, egy külön oldalon a stanc- vagy ricc-görbét, és végül ismét egy oldalon egymásra illesztve a kettőt. A görbének minden esetben direkt színűnek kell lennie és overprint beállításúnak. Csak egyvonalas rajz felel meg, convert curves to outlines beállítás nem használható.

Anyagleadás: CD-n, DVD-n, USB adathordozón személyesen vagy e-mailen keresztül (e-mail max. 15 MB), illetve elektronikus fájlküldő rendszerben.

Többoldalas kiadványnál mindig oldalanként, lapozási sorrendben kérjük az anyagot

Fontos, hogy a PDF-nek az üres oldalakat is tartalmazniuk kell

A szedéstükör a vágástól minimum 3 mm-re kezdődjön

Színgaranciát csak a nálunk, előzetesen készült digitális proof készítése és annak jóváhagyása után vállalunk.

Overprintet használni nem szabad, a takart objektumok nyomásnál megjelennek! Megrendelő ne használjon a speciális színeknél kitakarást, mert a RIP nem veszi figyelembe. A ricc-görbének csak egyvonalas rajz felel meg, convert curves to outlines beállítás nem használható.

A digitális nyomatok esetében utólagos színreklamációt Szolgáltató nem tud elfogadni.

Ha a leadott anyagokban bármilyen módosítás vagy javítás szükséges Szolgáltató szerkesztési költséget számíthat fel. Megrendelő az anyagokat ne montírozza előre. Nem a nyomdai leadási paramétereknek megfelelő anyagok esetében reklamációt Szolgáltatónak nem áll módjában elfogadni. A fentiek csak általános paraméterek, a különböző nyomdatechnikák olykor ettől eltérő leadási paramétereket kívánnak meg. A grafikai anyag késedelmes leadása módosíthatja a vállalt szállítási határidőt. A szállítási határidő előbbiek miatti módosulásával kapcsolatban Megrendelő semmilyen kártérítési-, költség vagy egyéb igénnyel nem élhet szállító felé.

3.5. CSOMAGOLÁS

A késztermék csomagolása az áru jellegének, súlyának, méretének megfelelően történik, mely minden esetben megőrzi a becsomagolt termék minőségét, állagát. Egyedi csomagolási igényt ajánlati szinten Megrendelő köteles előre jelezni, Szolgáltató ez alapján felárat számíthat fel. Raklapos szállítás esetén az árak a raklap árát nem tartalmazzák. Megrendelői igénytől függően használunk új vagy használt raklapot. Megrendelő hasonló minőségű csereraklapot köteles biztosítani. Csereraklap hiányában a raklap a mindenkor aktuális piaci raklap-árakon kerül leszámlázásra. A Szolgáltató a rossz, hibás, javított, nem újszerű, vagy törött raklapokat nem veszi vissza, az ilyen raklapok ellenértékének Szolgáltató részére történő megtérítésére Megrendelő kötelezettséget vállal. A raklap visszavétel helye kizárólag a Szolgáltató budapesti telephelye.

3.6. SZÁLLÍTÁS

A szállítási határidőt a Felek a megrendelés visszaigazolásában konkretizálják. Sürgősség esetén részteljesítés – felek egyeztetése alapján – megoldható, számlázás a teljes mennyiségre megtörténik.

Szolgáltató értesítést küld Megrendelőnek a termék elkészültéről, aki értesítéstől számított maximum 3 napon belül gondoskodik a termék teljes körű átvételéről és elszállításáról. A termék átadása a Szolgáltató telephelyén történik, a kárveszély is itt száll át a Megrendelőre. A Megrendelő, ill. megbízottja köteles szemrevételezéssel meggyőződni a termékek hibátlan állapotáról, a szállítólevél darabszámával való egyezésről. A telep elhagyása után, a szállítás/rakodás során, vagy egyéb módon keletkezett sérülésekből származó veszteségek, vagy hiány a Megrendelőt terhelik, továbbá a Szolgáltató telephelyének az elhagyásával a kárveszély a Megrendelőt terheli. Bármilyen minőségi kétség esetén – annak tisztázásáig – a termék nem használható fel. Ha mégis felhasználásra kerül, akkor az ebből eredő többletkárért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

Indokolt esetben vagy Megrendelő kérésére a Szolgáltató – előzetesen egyeztetett szállítási költség mellett – külső speditőrt/futárt is igénybe vehet, melynek díja a megállapodott módon a Megrendelő felé kiszámlázásra kerül. A telep elhagyása után, a szállítás/rakodás során, vagy egyéb módon keletkezett sérülésekből származó veszteségek, vagy hiány a Megrendelőt terhelik, továbbá a Szolgáltató telephelyének az elhagyásával a kárveszély a Megrendelőt terheli. Bármilyen minőségi kétség esetén – annak tisztázásáig – a termék nem használható fel. Ha mégis felhasználásra kerül, akkor az ebből eredő többletkárért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

Amennyiben a Megrendelő részéről az áru elszállítására a készre jelentéstől számított 3 munkanap után nem kerül sor, a készre jelentés napjával (=teljesítés napja) a Szolgáltató az áruról a számlát a megállapodott fizetési mód szerint kiállítja. Amennyiben a Megrendelő 30 munkanapon belül sem gondoskodik az áru elszállításáról, a 30. naptári nap után a Szolgáltató jogosult a teljes időszakra felmerült raktárköltség (150 Ft/nap/rakat) kiszámlázására és a Megrendelő felszólítását követően az áru megsemmisítésére.

Az áruátvétel és kiadás ideje Szolgáltató telephelyén külön kikötés hiányában munkanapokon 08.30-16.30 közötti időszak. A Megrendelő kérésére a Szolgáltató maximum 30 naptári napig bértárolást vállal a termék egy részére, vagy egészére. A bértárolást külön megállapodásban rögzített térítés ellenében vállalja.

 1. ÁRUÁTVÉTEL, REKLAMÁCIÓ, FELELŐSSÉG

4.1. MENNYISÉGI ÁTVÉTEL/REKLAMÁCIÓI

Megrendelő vagy képviselője/megbízottja az áru hiánytalan – mennyiségi – átvételét a Szolgáltató szállítólevelén aláírásával és pecsétjével igazolja. Megrendelő az esetleges mennyiségi kifogásait köteles azonnal, az átadással egyidejűleg jelezni Szolgáltató felé. A mennyiségi átvétel során a Megrendelő részéről az átvételt végző munkavállalót, megbízottat, vállalkozót, alvállalkozót, teljesítési segédet vagy egyéb közreműködőt a Megrendelő nevében eljárásra és nyilatkozattételre jogosult személynek kell tekinteni. Megrendelő az előbbiek értelmében nem élhet panasszal vagy kifogással arra hivatkozva, hogy az átvételt végző személy az átvétel körében nyilatkozattételre nem volt jogosult.

4.2. MINŐSÉGI ÁTVÉTEL/REKLAMÁCIÓI

A minőségi ellenőrzést a Megrendelő az áruátvételt követő 5 munkanapon belül köteles elvégezni. Amennyiben az áru szemrevételezéssel azonnal megállapítható minőségi hibát mutat (pl. nyilvánvaló méreteltérés, anyageltérés, sérülések, stb.), a Szolgáltató egyidejű értesítése mellett Megrendelő jogosult azonnal megtagadni a hibás tétel átvételét és azt a Szolgáltató költségére az egyeztetett címre visszaküldeni. A visszaküldés oka írásban faxon, vagy e-mailben egyidejűleg rögzítendő. Ettől eltérő, az átvételkor nem észrevehető, de bizonyítható és dokumentált minőséghibás teljesítés esetén a Szolgáltató a bejelentett reklamációt a bejelentéstől számított 2 (kettő) munkanapon belül a helyszínen kivizsgálja. Amennyiben hibás az átvett termék, és a hiba a Szolgáltatónak felróható, a Szolgáltató vállalja a hibák soron kívüli kijavítását vagy a termék ismételt elkészítését vagy árengedményt ad Megrendelőnek.

A Megrendelő becsomagolt késztermékének teljesítés helyén történő átadása után a termék további szállítása, tárolása, kezelése során keletkezett minőségi és/vagy mennyiségi problémákért, károkért a Szolgáltatónak nem áll módjában felelősséget vállalni.

4.3 FELELŐSSÉG, SZAVATOSSÁG

A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy termékeit az érvényben lévő műszaki szabályozó dokumentumoknak, és belső előírásainak megfelelően állítja elő, ellenőrzi. A termékek bármilyen későbbi – 5 napon belül ki nem derülő – minőségi kifogása esetén, a rendelésigazolásban megjelölt kapcsolattartó munkatársnál lehet érvényes írásos bejelentést tenni, a teljesítés időpontjától számított 6 hónapos elévülési határidő alatt. Amennyiben a kifogás nem írásban, illetve nem a jogszabályi határidőn belül érkezik, úgy a Szolgáltató azokkal érdemben nem köteles foglalkozni, és ezek vonatkozásában a Szolgáltató a felelősségét kizárja. A Szolgáltatóval szemben érvényesített hibás teljesítési, illetve egyéb kártérítési igény esetén a követelés összege – a Ptk. 342 §. Foglaltak kivételével – legfeljebb az egyedi megrendelés értékéig terjedhet.

A Szolgáltató nem felelős a Megrendelőnek felróható, vagy a Megrendelő mulasztása következtében bekövetkező károkért, így különösen:

 • ellenőrzés elmulasztása,
 • nem a Szolgáltató által megadott paramétereknek megfelelő anyagleadás
 • próbanyomat vagy színminta hiánya
 • különböző szoftverek kompatibilitási hibáiból eredő problémák figyelmen kívül hagyása,
 • Megrendelőtől hibásan érkezett utasítások, megrendelési tartalmak,
 • tartalmi hibák.

Szolgáltató mentesül a szállítási szerződés alapján őt terhelő kötelezettségek teljesítésének részleges, vagy teljes elmulasztása miatti felelősség alól, amennyiben azok “vis major” következményeként állnak be. A “vis major” fogalomkörébe tartoznak mindazok az események, amelyek a szerződés létrejöttét követően merülnek fel, és amelyek olyan rendkívüli természetű események, hogy azok bekövetkeztét Felek nem láthatták előre, illetve nem kerülhették el semmilyen ésszerű intézkedéssel.

 1. FIZETÉSI FELTÉTELEK, TULAJDONJOG

A késztermék ellenértékének kiegyenlítése új Megrendelő esetében 100% előlegként átutalásos fizetéssel még a késztermék átadásának megkezdése előtt vagy áru átvételekor készpénzben történik. Az előlegről szóló számla kiállítására a Szolgáltató a megrendelés hatályba lépésének napján válik jogosulttá és ezen a napon kezdődik az előlegszámla fizetési határideje is. Amíg Megrendelő az előlegszámlát nem teljesíti hiánytalanul, addig a Szolgáltató nem kezdi meg a szerződés teljesítését. A megrendelésen feltüntetett teljesítési határidő automatikusan meghosszabbodik, amennyivel az előlegszámla lejárata után egyenlíti ki Megrendelő az előlegszámlát.

Visszatérő vevők esetében a Szolgáltató a Megrendelővel kötött megállapodás szerinti fizetési mód szerint számláz. Amennyiben erre a felek külön nem tértek ki, úgy az átutalásos számla teljesítési határideje: a kiállítástól számított 8 naptári nap. Készpénz befizetését házi pénztárunkba, míg HUF-átutalást az alábbi bankszámlaszámára kérünk:

OTP Bank: 11704007-22036764-00000000

A számlát a Szolgáltató e-számla keretein belül, vagy postán küldi a Megrendelő címére. A megállapodott fizetési határidő a tényleges teljesítés/leszállítás időpontjától kezdődik. Amennyiben a Megrendelő fizetési késedelembe esik, úgy a Szolgáltató a vonatkozó jogszabály szerinti késedelmi kamat és költség felszámítására jogosult. A további rendelés elfogadásának feltétele a már leszállított és ki nem fizetett áru vételára 100 %-ának – készpénzben vagy átutalással történő – azonnali megfizetése. Ez esetben a Szolgáltató kérheti az aktuális rendelés bizonyos %-ának előre fizetését, ill. szigoríthatja a korábbi megállapodott fizetési határidőt. 30 napot meghaladó fizetési késedelem esetén Szolgáltató jogosult követelése érvényesítése érdekében követeléskezelő cég igénybevételére, melynek költsége és díja a Megrendelőt terheli. Megrendelő kijelenti, hogy amennyiben a fentiek alapján Szolgáltató a követeléskezelő cég költségeit és díját részére kiterheli, azt, mint jogos és elismert követelést befogadja, tartja nyilván és határidőre teljesíti.

Szolgáltatónak jogában áll a további szállítást felfüggeszteni és a már megkötött szerződéstől – kártérítési kötelezettség nélkül – elállni, ha a Megrendelő a fizetési kötelezettségét a megállapodott fizetési határidővel nem teljesíti, illetve. a Megrendelőről olyan körülmény válik ismertté, mely a fizetőképességét veszélyeztetheti.

Nemfizetés esetén az áru Szolgáltatóhoz történő esetleges visszaszállíttatásának költségei a Megrendelőt terhelik.

5.1. TULAJDONJOG FENNTARTÁSA

A Szolgáltató a vételár teljes kiegyenlítéséig az átadott/leszállított termékeken tulajdonjogát fenntartja.

 1. A SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE

A felek között létrejött az ÁSZF bevezető rendelkezései szerint valamely szerződés a szerződésszerű teljesítéssel megszűnik. A felek között létrejött szerződés teljesítés nélkül is megszűnhet a felek közös megegyezésével a Megrendelő felmondásával, vagy a Szolgáltató felmondásával.

A felek között létrejött szerződés bármely okból történő megszűnése, vagy felmondása nem mentesíti a feleket a fennálló kötelezettségeik, vagy díjtartozásaik teljesítése alól.

 1. TITOKTARTÁS

A szerződő felek az egymástól kapott információkat üzleti titokként kezelik, így különösen, de nem kizárólagosan a felek és/vagy azok ügyfeleinek működésére, üzletkörére, üzleti módszereire, áraira és más, a felek üzletpolitikájára és működésére vonatkozó információk, adatok, módszerek és iratok tekintetében.

A felek az együttműködés során a másik félről a tudomásukra jutott információkat kizárólag a szerződéses kötelezettségeik teljesítésére használják fel, harmadik személy részére nem adják tovább, minden tőlük elvárhatót megtesznek azért, hogy harmadik jogosulatlan személy ilyen információt ne szerezhessen meg.

Megrendelő a megrendelés elküldésével kifejezetten hozzájárul viszont, hogy a szerződésre illetve rá vonatkozó adatokat a Szolgáltató az őt megillető követelések érvényesítése érdekben harmadik személynek átadja.

 1. JOGVITA

Szolgáltató és Megrendelő minden intézkedést megtesz azon viták és nézeteltérések tárgyalással történő békés rendezésére, melyek jelen szerződés teljesítésével kapcsolatban felléphetnek. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a magyar Ptk. szabályai az irányadók. Amennyiben a Felek nem tudnak megegyezésre jutni, a szerződéssel kapcsolatos minden vitával és nézeteltéréssel kapcsolatban a hatályos jogszabályok szerinti illetékességű Bírósághoz fordulnak vitájuk rendezése céljából.

Magyarics Tamás ügyvezető

Budapest, 2017. január 01.

 

 

 

SOS AJÁNLATKÉRÉS >> 100% MINŐSÉG GARANCIA, ÁRGARANCIA, HATÁRIDŐ GARANCIA